משיכת כספים מקופת גמל עם יתרה של עד 8,000 ₪

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל) (משיכת כספים מקופת גמל), (סמוכים נמוכים), תשע"ו-2016, החל מיום  01.01.16, במידה ויש ברשותך קופ"ג מורשית עם יתרה של עד 8,000 ₪ שחלים עליה הכללים הבאים תוכל/י למשוך את הכסף עם פטור מלא ממס:

  • היתרה הצבורה בכל חשבונות העמית בקופה לא עלתה על 8,000 ₪ ביום הקובע*
  • אל חשבון הקופה לא בוצעו הפקדות מאז 1.1.14 ואילך
  • מחשבון הקופה או לחשבון הקופה לא בוצעו העברות מאז 1.1.14 ואילך

מהי קופת גמל מורשית לעניין זה?
קרן ותיקה, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח.

מתי ניתן למשוך את הכסף?
המשיכה אפשרית באופן מיידי

איך אדע שיש ברשותי קופ"ג כזו?
הלמן-אלדובי שלחה מכתבים לכל לקוחותיה אשר זכאים למשיכה.
כמו כן ניתן לחייג למספר 03-7711700 , להזין מס' ת.ז , ולשמוע האם החשבון שלכם עומד בקריטריונים שנקבעו.
יתר על כן יצוין כי החל משנת 2018, ע"פ הוראות הדין, הלמן-אלדובי תשלח הודעה עד ליום 31 במרץ בכל שנה, לעמית שעד לאותו מועד טרם משך את מלוא הכספים המנוהלים בחשבון קטן שבבעלותו.

ואם יש ברשותי 2 חשבונות בקופו"ג שונות בהלמן-אלדובי שיחד הסכום המצטבר בהן עולה על 8,000?
לא תוכל למשוך את הכספים בהתאם לתקנות אלו.

מה עלי לעשות כדי למשוך את הכספים?
לגשת לאחד מסניפי בנק מזרחי הפזורים ברחבי הארץ ולבקש מפקיד הבנק למלא טופס משיכה>>
לתשומת לבך, יש להגיע לסניף הבנק עם:
1. תעודת זהות.
2. 
העתק המחאה מבוטלת או לחילופין אישור ניהול חשבון בנק הכולל את פרטי חשבון הבנק שלך שאליו יועברו הכספים.
3. בחשבון קטין יש לצרף צילום ת.ז. כולל ספח בו רשום הקטין.
4. במשיכה ע"י אפוטרופוס או מיופה כוח יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח עדכני לפי העניין.
5. לגבי כספים ממרכיב הפיצויים, אם קיימים כספים כאמור בחשבון והעמית מבקש למשכם – המסמכים הנדרשים כאמור בהמשך.

ניתן להגיש את המסמכים לעיל גם באמצעות מספר הפקס 03-6057000 או בדוא"ל: Email: 8000@gemel.co.il

ומה לגבי כספי פיצויים?
במידה ועודכנת כי בחשבון שעל שמך קיימים כספי פיצויים, תוכל למשוך גם אותם.
לצורך משיכת כספי פיצויים:
יש לצרף טופס 161 מהמעסיק שהפקיד את כספי הפיצויים לחשבון ו/או מכתב שחרור כספי פיצויים ממעסיק זה.
לתשומת לבך – במקרה ולא יתקבלו טפסים כאמור, לא יימשכו כספי הפיצויים וייראו את בקשת המשיכה כאילו הוגשה אך ורק על כספי התגמולים.

תוך כמה זמן הכסף יועבר לחשבון שלי?
תוך 4  ימי עסקים מהיום בו הועברה הבקשה באופן מלא ותקין.

*היום הקובע:
(א) לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית ביום 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים (בפסקה זו – השנה הקודמת);
(ב) לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי עד יום 31 במרס בשנה מסוימת – יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת
(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי 1 בינואר 2016 עד יום 31 במרס 2017 – יום 31 בדצמבר 2015.

למה למשוך אם אפשר להמשיך ולחסוך??

הלמן אלדובי להשקעה*
מוצר חיסכון חדש ואטרקטיבי ששומר את הכסף שלכם זמין למשיכה בכל עת!!

יותר נזילות– הכסף שנחסך ניתן למשיכה בכל זמן שתרצו**
יותר התאמה אישית– ניהול השקעות מקצועי בהתאם לצרכיך ולהעדפותיך, תוך מתן אפשרות בחירה מתוך מגוון מסלולי השקעה
יותר הטבות מס – משיכה בגיל 60 ומעלה כקצבה חודשית תעניק פטור ממס על רווחי הון
יותר גמישות – ניתן לעבור בין מסלולי השקעה באותה קופת גמל מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס
יותר שקיפות – ניתן לצפות במידע אודות תשואות מסלולי ההשקעה, בכל זמן ומכל מקום, באמצעות האזור האישי באתר
יותר מקצועיות – ניהול השקעות מקצועי של קופת גמל, גם בחיסכון בסכומים נמוכיםהפקדה חד פעמית? הפקדה חודשית? הכל אפשרי!!

עד 70,000 ₪ בשנה!

לפרטים נוספים והצטרפות, לחץ כאן>>

*בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 2005, סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל קופות הגמל להשקעה, לא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים.
** בכפוף לתשלום מס רווח הון כפי שיהא שיעורו מעת לעת.
אין באמור כדי להחליף או למצות את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע האמור איננו מהווה ייעוץ/שיווק
ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע נכון ליום פרסומו 22.11.16 . ט.ל.ח.