המוצרים שלנו

מהי קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות הינו מכשיר חסכון לטווח בינוני המיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים. קרן השתלמות נועדה במקורה לשמש את העובדים למימון השתלמויות, אולם כיום קרן השתלמות משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. החוסכים אשר מפקידים כספים עבור קרנות השתלמות נקראים "עמיתים". לכל עמית חשבון קרן השתלמות נפרד שבו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה על השקעתו עבור אותה קרן השתלמות ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. הכספים של קרן השתלמות מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון הקופה. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

בעקבות 
תיקון 3 אשר הסב קופות גמל לתגמולים ופיצויים לקופות גמל לקצבה, מקבלות קרנות השתלמות מעמד מיוחד. קרנות השתלמות הינן למעשה אפיק החיסכון היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח בינוני, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס רווח הון. 

סוגי קרנות השתלמות

ישנן 2 סוגי קרנות השתלמות עיקריות: 

  • קרן השתלמות ל"עמית שכיר" קרן השתלמות אשר עובד שכיר ומעסיקו מפרישים לאותה קרן. קרן ההשתלמות לעמית שכיר מורכבת מהפרשה של עד 2.5% על חשבון העובד, ועד 7.5% מהמשכורת על חשבון המעסיק.הפקדות המעסיק עבור קרן השתלמות של שכיר מוכרות כהוצאה לצרכי מס.
  • קרן השתלמות ל"עמית עצמאי"- קרן השתלמות לעמית שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. עבור קרן השתלמות עצמאית יכול העמית להפריש עד 7% מתקרת ההפקדה השנתית המוטבת.

הפקדות עמית עצמאי עבור קרן השתלמות מוכרות כהוצאה לצרכי מס בהתאם לתקנות.

מי בוחר היכן תנוהל קרן ההשתלמות?על פי החוק לציבור העמיתים יש חופש בחירה מוחלט, היכן יופקדו וינוהלו כספיו. החלטה זו אינה תלויה במעסיק או בכל גורם אחר. שינוי זה מחייב את ציבור העמיתים להפעיל שיקול דעת רב בבואו לבחור את הגוף שינהל את כספי החיסכון שלו.

רשימת מסלולי קרנות השתלמות

שם
מספר קופה
סוג קופה
תיאור
סך נכסים
הלמן-אלדובי השתלמות כללי 132 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 2,835,234
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות, 1367 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי אשר עפ"י מדיניות ההשקעה נמנעת מהשקעה במניות ובני"ע המירים 214,078
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 736 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול אג"ח אשר מירב השקעותיה הנן באגרות חוב, הלוואות ופיקדונות ונמנעת מהשקעה במניות ובני"ע המירים 128,231
הלמן-אלדובי השתלמות מניות 738 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול מנייתי אשר מירב השקעותיה הנן באפיקים מניתיים 43,858
הלמן-אלדובי השתלמות שקלי 737 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול שקלי אשר מירב השקעותיה הנן באפיקים שקליים ונמנעת מהשקעה במניות ובני"ע המירים 90,711
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 2058 קרן השתלמות קרן השתלמות המשקיעה בהתאם לחוקי השריעה 3,657
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות 395 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 206,556
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי-כללי 9869 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון
הלמן-אלדובי השתלמות חו"ל 9870 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול מתמחה המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון
הלמן-אלדובי השתלמות ישראל 9871 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול מתמחה המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי 1489 קרן השתלמות קרן השתלמות בניהול אישי המנוהלת על ידי העמית או על ידי מנהל תיקים שנבחר על ידי העמית

נכסים באלפי שח

סך נכסי קרנות ההשתלמות המפורט לעיל, נקוב באלפי ש"ח. תאריך נכונות ופרטים נוספים בדף הקרן.

רשימת נכסים מאוחדת

רשימת נכסים מאוחדת - קופות גמל וקרנות השתלמותלרשימת הנכסים המאוחדת של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחצ/י כאן>>