מילון מונחים

מונחון לשוק ההון

א'
אג"ח – איגרת חוב. תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.

אג"ח זבל - איגרת חוב של תאגיד אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותה הינם בעלי רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאד.

אג"ח ממשלתית (ישראל) - איגרת חוב המונפקת על ידי ממשלת ישראל באמצעות מכרזים. איגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה (מט''ח, מדד או לא צמודה כלל) ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר

אג"ח קונצרנית - איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.

אופציה - אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש) ובמועד ידוע מראש.

אזהרת רווח
– הודעה לבורסה שלפיה עלול להיות שינוי לרעה ברווח הצפוי של החברה.

אינפלציה - מצב בו מתרחשות עליות מחירים של מוצרים ושירותים. תופעת האינפלציה מחלישה את ערכו של המטבע ואת כח הקנייה של האזרחים. מצב הפוך ממצב של דפלציה.

ארביטראז' – ניצול פערים – ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים שבהם רשומים אותם ניירות ערך, לשם הפקת רווחים.

ב'

ביטא – מקדם תשואה - מודד סטטיסטי אשר מצביע על הרגישות היחסית של מניה או תיק מניות ביחס לשוק. אחוז השינוי הממוצע במחיר המניה ביחס לאחוז השינוי של מדד השוק. מקדם המתאם הוא מקדם הרגרסיה הליניארית המבוססת על עיקרון מינימום סטיות מקו הרגרסיה. ביטא שווה 1, משמעותו שמניה צפויה לעלות ב1% עם עליה של 1% במדד הכללי, ולהפך.

בעל עניין - בעל עניין בחברה הינו כל מי שמחזיק בחמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה. לבעל העניין הזכות למנות דירקטורים בחברה בכפוף לתקנון החברה. כל שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל הענין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

בעל שליטה - פרט או גוף המחזיק בחמישים אחוזים ומעלה מהון המניות המצביעות של החברה. במקרה של פיזור רב של המניות בקרב הציבור, בעל השליטה יכול להחזיק במספר אחוזים קטן מחמישים אחוזים, ועדיין להשפיע באופן משמעותי על פעולות החברה והתוכניות העתידיות שלה.

ברוקר - אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה ומכירה של ניירות ערך עבור לקוחותיו.

ג'

ד'

דיבידנד - חלוקת רווחים לבעלי המניות בחברה על פי שעור האחזקה היחסי שלהם מסך כל מניות החברה.

ה'
הון מונפק - הון המניות של החברה אשר הוצע למכירה לציבור המשקיעים.

הון עצמי - שווי נכסי החברה פחות שווי ההתחייבויות שלה כפי שפורסמו במאזן האחרון. ההון העצמי כולל את הון המניות שנפרע, העודפים, קרנות ההון של החברה והרווחים שלא חולקו.

הרשות לניירות ערך - מוסד הפועל מטעם מדינת ישראל והוקם על פי חוק ניירות הערך 1968, מוסד זה מפקח על פעילות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בנושאים כגון מתן אישור לתשקיפים, פיקוח על ענף קרנות הנאמנות, ופיקוח על יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים.
ו'

ז'

ח'

חברה בע"מ - ההגדרה: "חברה בעירבון מוגבל". על פי חוק החברות, חברה זו הינה ישות נפרדת מבעליה, כלומר בעלי המניות בחברה מוגבלים להשקעתם בלבד.

חברה פרטית - חברה אשר מספר בעלי המניות בה נע מ2 ועד 50. חברה זו אינה מחוייבת בפרסום מאזנים ודו''חות רווח והפסד וכמו כן, אינה רשאית לפנות לציבור בהצעה לקניית מניותיה על ידי הנפקה ציבורית.

חברה ציבורית - חברה אשר מספר בעלי המניות בה אינו מוגבל. החברה רשאית להתחיל לפעול רק לאחר קבלת רישיון שמונפק מרשם החברות. חברה זו רשאית לפנות לציבור בבקשה לקנות את מניותיה שהנפיקה על פי תשקיף. החברה חייבת בפרסום של דוחותיה הכספיים וכן בדיווח שוטף לבורסה לניירות ערך לגבי כל פעילות או אירוע מהותי בחברה, בטווח הזמן הקרוב ביותר בסמוך לאירוע. או חברה שנוסדה על ידי הממשלה או על ידי רשות ציבורית אחרת.

חדלות פירעון – מצב של אי יכולת של אדם או של חברה לשלם חובות.

חוזים עתידיים - מכשירים פיננסים, התחייבות בין שני צדדים לספק נכס בסיס כלשהו (סחורה, ני"ע, מדד) במועד עתידי כאשר המחיר נקבע מראש. השימוש בחוזים עתידיים מאפשר לשני הצדדים (מוכר/קונה) להבטיח הוצאה/הכנסה כספית ברורה מראש וידועה, מבלי להתחשב בגורמים החיצוניים, ובכך לצמצם את הסיכון הכרוך במסחר עצמו.

חתם - גוף אשר מסייע לחברה להנפיק את מניותיה בשוק הראשוני ולגייס על ידי כך הון מהציבור. החתם מתחייב לפעמים בפני החברה המנפיקה לרכוש את ניירות הערך שהוצעו למכירה ולא נקנו על ידי הציבור במחיר ובמועד המצוין בתשקיף ההנפקה. גוף זה אחראי על ניהול ההנפקה והפצת המניות. החתם מקבל מהחברה המנפיקה עמלה תמורת ביצוע חובותיו אלו.

ט'
טריילינג סטופ - הוראה שמטרתה להגן על רווחים שכבר הצטברו. ההוראה הניידת לקטיעת הרווח מצויה מתחת למחירו הנוכחי של הנכס. היא יכולה לעקוב אחריו ממרחק קבוע או משתנה, הכל בהתאם להגדרת המשקיע. הרעיון הוא להגן על הרווחים ובמקרה של ירידה לא צפויה לגרום לחיסולה של הפוזיציה.

י'
יום האקס - יום זה הוא היום הראשון בו נסחר נייר הערך ללא הזכות לקבלת ההטבה שהוכרזה על ידי החברה כגון חלוקת דיבידנד.

יום הקום - נקרא גם היום הקובע. היום האחרון בו נסחרת המניה עם הזכות לקבלת הטבה מסוימת כגון דיבידנד או קבלת מניות הטבה.

יחס מהיר - היחס שבין הנכסים השוטפים ללא מלאי לבין ההתחייבויות השוטפות. הנכסים השוטפים במקרה זה כוללים: ניירות ערך, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר וחייבים. יחס זה מודד את מידת היכולת של החברה להיחלץ ממשבר פיננסי בטווח הקצר על ידי מימוש נכסיה השוטפים.

יחס שוטף - היחס שבין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות. יחס זה מודד את יכולת החברה להיחלץ ממשבר פיננסי בטווח הקצר על ידי מימוש נכסים שוטפים.

ייסוף - עליית ערכו של מטבע לעומת מטבע של מדינה אחרת. לדוגמא התחזקות של השקל לעומת הדולר. מצב זה הוא היפוכו של הפיחות.

יצירות - מצב בו ישנו גידול בנכסי קרנות הנאמנות כתוצאה ממכירת יחידות השתתפות לציבור. ההפך מפדיונות.

כ'
כתב אופציה - אופציות המונפקות על ידי פירמות. האופציה מקנה לרוכש אותן את הזכות לקנות את המניה בשער הקבוע באופציה ועד תאריך מסוים. מימוש של זכות זו מחייב את הפירמה להנפיק לבעל האופציה מניות חדשות כך שמספר המניות של הפירמה גדל.

ל'

מ'

מאזן - דו''ח המפורסם אחת לרבעון על ידי חברות ציבוריות. דו''ח זה מרכז בצד אחד את הרכוש והנכסים של החברה ובצד שני את ההתחייבויות וההון של החברה ליום מסוים.

מדד האנג סנג - מדד משוקלל של 33 שערי המניות המובילות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בהונג-קונג.

מדד הבנקים -  המדד הכולל את 5 מניות הבנקים בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. מדד זה נשלט באופן מוחלט על ידי שני הבנקים הגדולים - הפועלים ולאומי, אשר מהווים למעלה מ-70% מהמדד. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד הדאו ג'ונס - מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות הגדולות והמובילות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק.

מדד הדאקס - מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות המובילות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בפרנקפורט.

מדד הויקס הישראלי - כאשר ערכי מדד הויקס גבוהים או עולים ניתן להסיק כי השוק אותו מאפיין המדד נמצא במצב של תנודתיות גבוהה והמשקיעים מעריכים שרמות הסיכון בשוק גבוהות. זהו מצב של פאניקה או לחץ. לעומת זאת כאשר ערכי מדד הויקס נמוכים (באופן יחסי לערכים הממוצעים שלו) או יורדים ניתן להסיק כי השוק נמצא במצב רגוע ו"שלו" יותר.המדד עצמו מורכב מממוצעים של סטיות תקן הגלומות באופציות המעו"ף על מדד ת"א 25. לצורך חישוב המדד נלקחות מספר אופציות, מכל הסוגים (קול,פוט), מהפקיעה הקרובה או הבאה אחריה אבל רק מהאזור הקרוב ביותר לכסף. על האופציות שנלקחו מבוצע חישוב לאיתור סטיית התקן הגלומה בכל אופציה ולכן ניתן לומר שכאשר המדד גבוה, משמעות הדבר היא ששחקני האופציות מתמחרים גבוה את מרכיב הסיכון (סטיית התקן) באופציות.

מדד היתר 120 - המדד הכולל את 120 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, אשר אינן כלולות במניות מדד ת"א 100. החל להיסחר בתחילת חודש אפריל 2007. מדד זה החליף את מדד ת"א 150. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד היתר 50 - המדד הכולל את 50 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, אשר אינן נמנות על מניות מדד ת"א 100. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד המחירים לצרכן - מדד המצביע על עלות סל צריכת  שרותים ומוצרים של משפחה ממוצעת. מדד זה מחושב, מעודכון ומפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לחודש לגבי החודש הקודם.

מדד המעו"ף - מדד משוקלל של 25 שערי המניות של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנסחרות בבורסה לניירות ערך בת''א.(מעו''ף - מכשירים עתידיים ופיננסיים). המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש אפריל ובחודש יולי.

מדד הניקיי - מדד של 225 שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בטוקיו.

מדד הנדל"ן 15 - המדד הכולל את 15 מניות הנדל"ן בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד הפיננסים - המדד הכולל את 15 מניות חברות הפיננסים בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. המדד מורכב ברובו מבנקים וחברות ביטוח. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד S&P - מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בני-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשיה ו75 מניות של חברות בענף התחבורה.

מדד שארפ - מדד לבדיקת ביצועי קרנות . הבדיקה נעשית באמצעות השוואת התשואות ליחידת הסיכון. מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן. המדד מחושב על ידי חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון, בסטיית התקן של הקרן.

מדד ת"א 100 - מדד המשקלל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בת''א. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד ת"א 75 - המדד הכולל את 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, אשר אינן נמנות על מניות מדד ת"א 25. החל להיסחר בתחילת שנת 1999. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש אפריל ובחודש יולי.

מדד ת"א 25 - מדד המשקלל את 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לנירות ערך בת''א. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד תל טק - המדד הכולל את 15 מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. מרבית חברות המדד הינן מניות דואליות, אך יכולות להשתלב גם מניות הנסחרות בבורסה התל אביבית בלבד. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מח"מ - משך חיים ממוצע של אג''ח. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת.באיגרת שאינה משלמת ריבית המח''מ הוא משך התקופה עד לפדיון האיגרת. באיגרת המשלמת ריבית המח''מ תלוי במחיר האיגרת, בשיעור הריבית ובמספר הפעמים שהיא משולמת.

מכירה בחסר – שורט - מכירה של נייר ערך או נכס כלשהו שבזמן המכירה אינו נמצא בידי המוכר. המוכר מקבל את הנכס או נייר הערך כהלוואה ומתחייב לקנות אותו בשוק בו הוא נסחר במועד מאוחר יותר. פעולה זו מתבצעת על ידי משקיע המאמין כי מחיר הנכס או נייר הערך ירד והרווח נובע ממכירתו בשער גבוה וקנייתו בשער נמוך.

מכפיל הון - היחס בין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה.

מכפיל רווח - שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי של החברה או מחיר מניה חלקי הרווח למניה. משמעות המכפיל הינה תוך כמה שנים יצטבר הרווח הנקי למחיר הכולל של מניות החברה או תוך כמה שנים יחזיר רוכש המניה את השקעתו בקצב צמיחה קבוע של החברה. המכפיל משמש ככלי חשוב בהערכת שווי חברות ובהשוואת רמות מחירים של מניות.

מנהל קרן - גוף אשר אחראי על ניהול קרן נאמנות על פי תשקיף הקרן שפורסם. גוף זה מבצע למעשה את כל פעולות הקניה והמכירה של ניירות הערך עבור הקרן, וכן הנפקת יחידות השתתפות וחלוקת רווחים.

מנוף פיננסי - היחס שבין ההון הזר לבין הההון העצמי של החברה. מדד זה מבטא את היחס בין השקעת בעלי המניות בחברה לבין ההלוואות שלקחה החברה על מנת לממן את פעולותיה.

מניה - תעודה המציגה אחוזי בעלות והשתתפות בחברה. תעודה זו מעניקה למחזיק בה זכות לקבלת חלק בחלוקת הרווחים של החברה, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה. כמו כן במקרה של פירוק החברה זכאים בעלי המניות להשתתף בחלוקת הנכסים שיוותרו לאחר פרעון חובות החברה.

מק"מ - מלווה קצר מועד המונפק על ידי בנק ישראל לתקופות של עד שנה. איגרת חוב זו אינה נושאת ריבית ואינה צמודה. האיגרת מונפקת בנכיון, כלומר, שער הקניה נמוך מהערך לפרעון. ההפרש בינהם מהווה את שעור התשואה של המק''מ.המק''מ משמש את בנק ישראל ככלי לביצוע המדיניות המוניטרית כגון קביעת שער הריבית לטווח הקצר והגדלת /הקטנת כמות הכסף בידי הציבור.

נ'

נאמן לקרנות נאמנות - גוף המחזיק את נכסי הקרן עבור בעלי יחידות ההשתתפות (המשקיעים בקרן). תפקידו לפקח על פעולות מנהל קרן הנאמנות על פי הסכם הנאמנות.

נאסד"ק - NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUATATION SYSTEM.מערכת ממוחשבת למסחר בניירות ערך שנסחרים ''מעבר לדלפק'' או של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר.במערכת מתבצע דיווח על מחירי הקניה והמכירה וסגירת העסקאות מתבצעת בטלפון. שוק זה הינו השני בגודלו בארה''ב ורב המניות הישראליות נסחרות בו.

נייר ערך - תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג''ח, אופציות, כתבי אופציות, קרנות נאמנות ועוד.

נכס בסיס - מניה, מדד או כל נכס פיננסי אחר עליו נכתבת או אליו מתייחסת האופציה.

ס'
סחירות - סחירות נקבעת על פי משך הזמן הנדרש למכירה או לקניה של נייר ערך ועל פי מידת ההשפעה על המחיר בעת ביצוע פעולה זו. נייר ערך יהיה לרוב סחיר יותר ככל שמחזורי המסחר בו גדולים יותר, כמות הסחורה הצפה בו רבה יותר ושווי השוק של החברה המנפיקה גדול יותר.

ספקולציה - השקעה המבוצעת לטווח הקצר בסיכון גבוה על מנת לגרוף רווחים מיידים וגבוהים.

ע'

פ'
פיחות - ירידת ערכו של מטבע לעומת מטבע של מדינה אחרת. לדוגמא: היחלשות ערכו של השקל לעומת הדולר.

פיצול מניות - פעולה בה מקבל המחזיק במניה מסוימת מספר רב יותר של מניות חדשות אך בעלות ערך נקוב כולל הזהה לערך הנקוב של המניה הבודדת.

פיקדון מובנה - מכשיר פיננסי המורכב מסל נכסים שונים אשר עשויים לכלול ריבית, מט"ח, מניות, אגרות חוב ומדדים שונים. רכישת תעודת הפיקדון מבטיחה בדרך כלל את שמירת הקרן, והסיכון הינו על התשואה שתושג. מנגד, עשוי המשקיע להנות לפי תנאים שנקבעו מראש, מתשואה גבוהה יותר ממה שהיה מקבל בפיקדון רגיל

פק"מ - פקדון קצר מועד. אפיק השקעה של הבנקים המסחריים לטווח קצר, הנושא ריבית שיקלית קבועה מראש.

פקודת לימיט - הוראה לקניה או מכירה של ניירות ערך בבורסה לפי שער מינימום או מקסימום. לדוגמא: פקודת לימיט 101 אגורות למניה אשר שערה הנוכחי עומד על 100 אגורות, תתבצע רק ששער המניה יהיה לפחות 101 אגורות או יותר

פרמיית סיכון - הפיצוי שניתן על הסיכון שבהשקעה כלשהי. פיצוי זה הינו התשואה הנדרשת על ידי המשקיע מעבר לתשואה על נכס חסר סיכון. ככל שההשקעה בנכס היא בעלת סיכון גבוה יותר כך גדלה פרמיית הסיכון.

צ'

ק'

קופת גמל - אפיק חיסכון לטווח ארוך, המאושר על ידי משרד האוצר ומטרתו העיקרית הינה צבירת כספי העמיתים אשר תאפשר להם להנות מהכנסה חודשית או חד פעמית בעת הגיעם לגיל פרישה , פיטורין וכדומה.

קרן השתלמות - סוג של קופת גמל המוכרת על ידי המדינה לצורכי מס. עמיתי הקרן - שכירים או עצמאיים מפקידים מידי חודש סכום כספי אשר משתחרר לאחר תקופה של 6 שנים. ההפקדות של השכירים מוגבלות לתקרה של 2.5% ושל המעסיקים לתקרה של 7.5%.

קרן נאמנות - קרן נאמנות הינה השקעה משותפת של קבוצת יחידים וחברות בניירות ערך. לקבוצה מאפיינים דומים, כלומר, בעלי יעדי השקעה וסיכון זהים. המשקיעים עבור קרן נאמנות שוכרים למעשה מנהל מקצועי שישקיע בעבורם, ותמורת זאת נגבית מהם עמלת ניהול שנתית. קרן נאמנות מורכבת מיחידות השתתפות וכל בעל יחידות משתתף ברווחים או בהפסדים על פי חלקו היחסי בקרן. מנהל הקרן משקיע בני"ע מסוגי שונים על פי הגדרה מראש הכתובה בתשקיף הקרן.

ר'
ריבית - הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על אפשרות השימוש בהלוואה.

ריבית פריים - ריבית שנקבעת ע"י הבנקים בישראל כבסיס לחישוב עסקאות עם לקוחות. הפריים הינו במרווח קבוע מעל ריבית בנק ישראל. נכון ל-2011 המרווח הינו 1.5%.

ש'
שוק דובי - שוק המאופיין בתקופה ממושכת של ירידות שערים והקפי מסחר נמוכים.

שוק שורי - שוק המאופיין בתקופה ממושכת של עליות שערים והקפי מסחר גדולים.

שיעור הוספה - תשלום נוסף אותו משלם רוכש הקרן מעבר למחירה הנקוב. תשלום זה נקבע באחוזים ומשתנה בין מנהלי הקרנות השונים.

ת'
תעודת סל - תעודת סל הינה נייר ערך הנסחר בבורסה, העוקב אחר מדד מסוים (מקומי או בינלאומי), ומבטיח (בקירוב) למחזיק בו בכל עת את שווי המדד או את המניות המרכיבות אותו.

תשקיף - מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.